DRET SUCCESSORI – HERÈNCIES

DRET SUCCESSORI I DE L’HERÈNCIA

Planificació successòria prèvia a la mort i en especial de les reclamacions dels fills per dret de llegítima .Especialitzats en Dret Successori Català i Espanyol.Redacció de pactes successoris i testaments . Assistència a la seva signatura davant notariJudicis divisoris de l’herènciaLes herències en fallida i en concurs de creditors  i amb deutes . Assessorament als possibles hereus .Liquidació de tots els impostos relacionats amb la successió.Tràmits davant el Registre de la Propietat , Trànsit i altres registres públics .Dret de Successions internacional . Assessorament per a persones grans comunitàries residents a Espanya.