L’ASSESSORIA DE LA GENT GRAN US ACONSELLA

LA GENT GRAN I LA DECLARACIÓ DE LA RENDA (IRPF)

Estem en plena temporada de la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i encara avui hi ha moltes persones –especialment, les persones grans (o sèniors, com es comença a dir en l’entorn empresarial) – que desconeixen la sèrie de particularitats que amaga el règim fiscal i que, si d’apliquen bé, poden suposar un estalvi de diners per al declarant.

Qualsevol persona (i normalment la persona gran és més procliu a patir malalties i dolències) si ho pot acreditar, pot demanar que el Centre d’Atenció al Disminuït (òrgan de la Generalitat) dictamini el seu grau de disminució i si aquest és igual o superior al 33 per 100, el mínim exempt de l’IRPF s’incrementa en 3.000.- euros anuals al mínim exempt de qualsevol contribuent i si el grau de disminució és igual o superior al 65 per 100, l’increment és de 9.000.- euros i pot arribar a incrementar-se fins arribar als 12.000.- euros si la persona té mobilitat reduïda i necessita de suport de terceres persones.

En general el mínim exempt de tot contribuent és de 5.500.- euros; si té més de 65 anys el mínim exempt és de 6.700.- euros i si té més de 75 anys el mínim exempt és de 7.900.- euros.

D’altra banda, si la persona gran té més de 65 anys i ven la seva vivenda habitual, l’increment de patrimoni estarà totalment exempt de l’IRPF (això sí, haurà de pagar impost municipal de plusvàlua) i si ven altres béns que no siguin la vivenda habitual, el règim fiscal serà benèvol si inverteix tot el que percep en productes de renda vitalícia, la qual cosa pot ser interessant en alguns casos.

Si la persona gran percep la pensió per invalidesa permanent en grau d’absoluta per a tot treball o gran invalidesa, aquesta retribució està totalment exempta d’IRPF. 

D’altra banda, si la persona gran percep unes rendes inferiors a 8.000.- euros, té més de 65 anys i conviu amb el seu fill, aquest tindrà dret a l’aplicació del mínim exempt de 1.150.- euros. Si la persona gran té més de 75 anys, el mínim exempt serà de 2.550.- euros.

Això de banda, l’Impost de Successions a Catalunya també preveu reduccions de la base imposable que determina la quota quan l’hereu té la condició legal de disminuït i per a determinats casos que ara no es poden analitzar en detall i que deixem per a un posterior article.

Com veuen, la normativa fiscal no és excessivament esplèndida però si s’aplica amb cura i coneixement de causa, amb el suport d’un professional qualificat, es poden estalviar algunes quantitats de diners que poden repercutir, òbviament, en el benestar de la persona gran, especialment, si aquesta es troba delicada de salut.

Alfons Catena Oliva
Advocat – col•legiat 1478 ICATerrassa