L’ASSESSORIA DE LA GENT GRAN US ACONSELLA

Pensem, planifiquem la nostra herencia d’acord amb el Codi Civil de Catalunya 

Tal i com vam comentar en el darrer article, us havíem de parlar sobre la planificació de l’herència, sobretot per l’existència de dues circumstàncies cada vegada més presents:

D’una banda, l’existència del divorci i la formació de noves famílies amb fills de l’anterior matrimoni i d’una altra, l’existència dels encara vigents impostos de successions i municipal de “plusvàlua” fan necessari, imprescindible preveure les conseqüències de què passarà amb els nostres béns (i també deutes) quan ja no estiguem aquí.

La Llei és previsora al respecte si la persona no fa testament però pot passar que les previsions legals no responguin a les necessitats de cada individu i de la seva família. Per això cal conèixer que succeix si es fa testament o no se’n fa. I en relació a aquest extrem, tenim un exemple ben significatiu, del que és planificar l’herència, quan algún propietari deixa els seus béns a una Fundació o a l’Ajuntament o a la Generalitat.

Si una persona és soltera (o separada o divorciada), sense parella estable i sense descendents, la Llei preveu que heredaran els seus pares; si ja han mort abans, li heredaran els seus germans o nebots; si no n’hi ha o ja han mort abans, li heredaran els seus cosins germans i, finalment, si no té família que li sobrevisqui, heredarà la Generalitat.

I si mor sense testament, caldrà iniciar el sempre carregós i feixuc expedient de declaració d’hereus aportant tota la documentació familiar i de proves necessària per demostrar qui té dret a l’herència i aquí jugarà un paper molt important l’Advocat expert en successions.

Si la persona està casada i no té fills, l’hereu legal serà el seu vidu o vídua, sense que seus familiars directes tinguin cap dret successori.

Ara bé, si la persona està casada i amb fills i no fa testament, els seus hereus seran els seus fills i el seu espòs/esposa tindrà l’usdefruit vitalici (dret d’usar i arrendar els béns però no de vendre) i aquest dret també el tindrà – en cas de divorci previ– el seu nou espòs/esposa qui haurà de compartir l’herència amb els fills del primer matrimoni i també –si n’hi ha- amb els fills fruit de la nova relació, la qual cosa sempre pot causar divergències si no hi ha bona harmonia al si de la familia reconstituïda.

Aquests drets d’herència a favor del vidu també pertanyen al convivent en parella estable perquè així ho estableix expressament el Codi Civil de Catalunya que ha equiparat totalment els drets successoris dels matrimonis i de les parelles no casades.

Si es vol protegir jurídicament el cònjuge o convivent, si hi ha fills, tot preservant el dret de llegítima, cal assessorar-se i fer el testament que més s’adapti a la situació familiar atorgant drets de ple domini com a hereu al membre de la parella supervivent i si hi ha més d’un fill i un patrimoni mitjà cal, a més tenir en compte, els costos fiscals que sempre juguen un paper molt important i estudiar, sempre dins la Llei, com esmorteir l’impacte econòmic dels sempre controvertits impostos. 

Alfons Catena Oliva
Advocat – col·legiat 1478 ICATerrassa